Kunst in de gemeente


elk jaar een ander kunstwerk

1. Introductie

a. Met het project 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' verbindt uw gemeente met gefixeerde lage kosten, beeldende kunst en plaatselijke kunstenaars aan openbare ruimten en vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van uw gemeente en de belangstelling en waardering voor kunst in uw gemeente.
b. Bij 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' worden lokale kunstenaars en de inwoners van uw gemeente betrokken, waardoor het project 'leeft', breed wordt gedragen en als positief wordt gewaardeerd.
c. 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' maakt deel uit van 'Kunst in de gemeente', een initiatief van Stichting Kunstweek. Stichting Kunstweek is een ANBI.

2. In het kort

a. Met 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' wordt de bekendheid van en sympathie voor kunst en cultuur binnen uw gemeente vergroot.
b. Elk jaar wordt een nieuw kunstwerk op een 'wisselsokkel' in uw gemeente geplaatst.
c. Het werk is gemaakt door een lokale kunstenaar.
d. Het werk wordt mede gekozen met een verkiezing waarbij de inwoners van de gemeente worden betrokken.
e. Alle werkzaamheden, de communicatie en de plaatsing van het werk worden georganiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd door Stichting Kunstweek.

3. Elk jaar een nieuw kunstwerk

a. Op een vaste, vrij toegankelijke plek in de gemeente wordt een wisselsokkel geplaatst. Bij voorkeur in de open lucht.
b. Op de wisselsokkel wordt elk jaar een nieuw driedimensionaal kunstwerk geëxposeerd.
c. Door de wisseling van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
d. Door het tonen van verschillende kunstwerken wordt de aantrekkelijkheid van de locatie vergroot.
e. Door de betrokkenheid van lokale kunstenaars en de inwoners van uw gemeente, wordt 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' breed gedragen en zeer positief gewaardeerd.

4. Elk jaar een andere kunstenaar

a. Het kunstwerk is elk jaar van een andere kunstenaar.
b. Alle kunstenaars die woonachtig zijn in uw gemeente worden uitgenodigd om een of twee van hun kunstwerken (of ontwerpen voor kunstwerken) in aanmerking te laten komen voor plaatsing op de wisselsokkel.
c. Iedere in uw gemeente woonachtige kunstenaar kan foto's van een of twee werken (of ontwerpen van kunstwerken) insturen. Dit is voor de kunstenaars kosteloos.
d. Als minder dan zes voorstellen worden ingediend, worden naast lokale kunstenaars, ook kunstenaars uit de regio uitgenodigd om een of maximaal twee van hun kunstwerken (of ontwerpen voor kunstwerken) in aanmerking te laten komen voor plaatsing op de wisselsokkel.

5. Verkiezing

a. Het kunstwerk dat op de wisselsokkel wordt geplaatst, wordt gekozen met een verkiezing.
b. De verkiezing vindt in drie verkiezingsronden plaats, waarbij zowel de inwoners van de gemeente als een jury zijn betrokken.
c. Tijdens de verkiezing worden de inwoners van de gemeente bij het project betrokken waardoor 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' bij de inwoners 'leeft'. Door betrokkenheid van een jury is de kwaliteit gegarandeerd.
d. Minimaal vijf en maximaal tien kunstwerken (of ontwerpen voor kunstwerken), worden door de jury uit de aanmeldingen geselecteerd (= eerste verkiezingsronde) en met een online verkiezingsronde voorgelegd aan de inwoners van de gemeente (= tweede verkiezingsronde).
e. Uit de drie kunstwerken die de meeste stemmen van de inwoners krijgen, kiest de jury het winnende kunstwerk (= derde verkiezingsronde.)
f. Alle aspecten van de verkiezing zijn in een apart protocol gedetailleerd vastgelegd.

6. Organisatie en communicatie

a. Stichting Kunstweek verzorgt alle werkzaamheden, draagt zorg voor een goed verloop van de verkiezing en communiceert met de kunstenaars, de pers, de contactpersoon van de gemeente, de jury en de inwoners van de gemeente.
b. Desgewenst krijgt de contactpersoon bij de gemeente van alle relevante communicatie kopieën.
c. De tijd die het project van de gemeente (wethouder) vraagt, blijft beperkt tot de tijd voor 1 vergadering van circa 2,5 uur. Alleen als de wethouder bij plaatsing van het kunstwerk wil zijn, komt daar een uur bij.

7. Het kunstwerk

a. Het kunstwerk is gemonteerd op de wisselsokkel. De afmetingen van de wisselsokkel zijn 100 cm (l) x 100 cm (b) x 30 cm (h).
b. Het kunstwerk is stevig en weerbestendig.
c. Het kunstwerk heeft geen scherpe randen of hoeken.
d. Het kunstwerk is niet aanstootgevend.
e. Het kunstwerk mag bewegen, op voorwaarde dat hiervoor geen aanvoer van elektriciteit nodig is.
f. Het gebruik van water aan de oppervlakte van het kunstwerk (als in een vijver of fontein) is niet toegestaan.
g. Het kunstwerk mag geen betekenis of bedoeling hebben waarmee de gemeente zich niet kan verenigen.
h. Er zijn verder geen beperkingen met betrekking tot de uiting of betekenis van het kunstwerk, evenmin zijn er verder beperkingen met betrekking tot de te gebruiken materialen.
i. Het kunstwerk is driedimensionaal en minimaal 1,5 meter en maximaal 3 meter hoog; de langste breedte van het werk is minimaal 0,4 meter en maximaal 1,5 meter.
Bij deze maatvoering is uitgegaan van 'binnenstedelijke omgeving'. Wanneer het werk bijvoorbeeld op een grote rotonde in het 'buitengebied' komt, wordt deze maatvoering aangehouden: minimaal 2,5 meter en maximaal 4,5 meter hoog; de langste breedte van het werk is minimaal 0,6 meter en maximaal 2,5 meter.
j. Het kunstwerk weegt maximaal 300 kilogram.
k. De kunstenaar zorgt voor stevige bevestiging van het kunstwerk op de sokkel.
l. De kunstenaar is betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk.
m. Na de periode dat het werk is geëxposeerd, wordt het werk teruggegeven aan de kunstenaar.
n. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet de beschadiging(en) herstellen, behalve wanneer lid o. van dit artikel van toepassing is
o. Als de veroorzaker(s) van de schade bekend is (zijn), zal getracht worden de schade op de veroorzaker(s) te verhalen. Ingeval de schade te verhalen is, komt het verhaalde bedrag de kunstenaar toe, onder aftrek van gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
p. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige andere vergoeding dan de kosten van herstel voor zover de schade verhaalbaar is gebleken.

8. Kosten

a. De totale kosten bedragen voor gemeenten tot 40.000 inwoners € 7.000,-. Daarvan is € 3.000,- voor de kunstenaar. Voor gemeenten van 40.000 tot 90.000 inwoners geldt een toeslag van € 800,- ten bate van Stichting Kunstweek voor de extra werkzaamheden door betrokkenheid van meer kunstenaars en meer inwoners. Voor de grootste gemeenten geldt een toeslag van € 1.400,-. De eenmalige kosten voor de productie en plaatsing van de sokkel zijn € 2.150,-.
b. Bij de kosten is uitgegaan van de in artikel 7e aangegeven maatvoering voor kunstwerken, geschikt voor ‘binnenstedelijke omgeving’. Wanneer de werken in ‘buitengebied’ geplaatst worden, geldt de aangepaste maatvoering en zijn € 500,- extra kosten voor vervoer en andere extra kosten verschuldigd.
c. Alle kosten zijn bij de in artikel 8a (en voor zover van toepassing artikel 8b) vermelde kosten inbegrepen; er zijn geen bijkomende kosten.
d. Alle kosten zijn exclusief de BTW.

9. Aanmelden

a. Uw gemeente meldt zich aan voor 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' door een e-mail te sturen naar info@kunstindegemeente.nl waarbij aangegeven wordt dat uw gemeente elk jaar een nieuw kunstwerk van een lokale kunstenaar in uw gemeente wil, volgens de in dit protocol vastgelegde kenmerken.
b. Na aanmelding ontvangt uw gemeente een bevestiging waarin alle details van het project en de daaraan verbonden (gefixeerde) kosten nogmaals zijn vastgelegd.
c. De afspraken gelden in eerste instantie voor een jaar. Na dat jaar kan de gemeente afzien van continuering of telkens voor twee jaar de afspraken continueren.

10. Persoonsgegevens

a. Stichting Kunstweek houdt een bestand bij met gegevens van de bij het project betrokken instanties en personen.
b. Onder geen beding worden de in lid a van dit artikel bedoelde gegevens aan derden ter beschikking gesteld.
c. Iedereen kan de gegevens opvragen die Stichting Kunstweek heeft opgeslagen in het kader van dit project. Ingeval het de eigen gegevens betreft of de gegevens van de organisatie waartoe de aanvrager gerechtigd is te handelen, zullen deze binnen 30 dagen ter kennisgeving worden gestuurd.
d. Het volledige privacy statement staat op www.kunstweek.nl.

11. Tot slot

a. Lees voor 'lokale kunstenaar(s)' en 'kunstenaars die woonachtig zijn in uw gemeente' bij kleine gemeenten 'regionaal wonende en werkende kunstenaar(s)'.
b. Plaatsing van het kunstwerk vindt bij voorkeur plaats tijdens de jaarlijkse Nationale Kunstweek, elk jaar in november.
c. Het project kan desgewenst op meerdere plaatsen in dezelfde gemeente uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in verschillende dorpskernen, stadsdelen of wijken.
d. Gedetailleerde informatie over de werkzaamheden die Stichting Kunstweek verricht, over de verkiezing en de jury, is voorhanden. Ook is gedetailleerde informatie voor kunstenaars beschikbaar.
e. Eventuele vragen kunnen gericht worden aan info@kunstindegemeente.nl.
f. Stichting Kunstweek is gerechtigd de werkwijze, regels en voorwaarden van het project, zonder voorafgaande aankondiging, op elk gewenst moment aan te passen.
g. Deze versie geldt vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande versies van het Algemeen Protocol.
h. Het Nederlands recht is van toepassing.