INFORMATIE VOOR KUNSTENAARS

Wilt u een werk van u, een jaar lang op een prominente plek in de gemeente tentoonstellen?

De Wisselsokkel

Meer specifieke informatie voor u als kunstenaar over het project De Wisselsokkel.

  De Wisselsokkel

De Wissellijst

Hieronder vindt u alle relevante informatie voor u als kunstenaar behorende bij het project De Wissellijst.

Data en jury

Specifieke informatie over deelnemende gemeenten, data en jury samenstelling.

  Data en de jury
1. Algemeen

 1. a. In deze vastlegging vindt u als kunstenaar de voor u belangrijkste informatie over het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk in de gemeente’. Leest u alle informatie rustig door en laat u zich vooral niet afschrikken door de hoeveelheid informatie. Alles is in gewoon Nederlands verwoord. Als u toch vragen heeft, kunt u een mailtje sturen naar info@kunstindegemeente.nl.
 2. In meerdere gemeenten wordt het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ uitgevoerd.
 3. Over het project vindt u in dit document algemene informatie.
 4. Over het project per gemeente specifieke informatie vindt u op de website www.kunstindegemeente.nl.
 5. De werkzaamheden en de communicatie worden geïnitieerd door Stichting Kunstweek, hierna aangeduid als ‘De Organisatie’.

2. ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ in het kort

 1. Op een vaste plek in de gemeenten wordt een kunstwerk geplaatst. De plek van het winnende werk en de 5 reproducties worden per gemeente op de website www.kunstindegemeente.nl aangegeven.
 2. Op die plek wordt elk jaar een nieuw tweedimensionaal kunstwerk geëxposeerd.
 3. Door de jaarlijkse wisselingen van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
 4. Jaarlijks worden kunstenaars woonachtig of duurzaam werkend in een bepaald gebied uitgenodigd om kunstwerken in te dienen.
 5. Uit de ingediende kunstwerken wordt door de inwoners van de gemeenten die aan het project meedoen en een per gemeente andere jury, het winnende werk gekozen.
 6. Het geplaatste kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar.
 7. Bij plaatsing ontvangen de kunstenaars een (huur)vergoeding.

3. Het indienen van kunstwerken

 1. Als u kunstenaar bent en in aanmerking wilt komen voor plaatsing van een van uw kunstwerken in een van de aan het project deelnemende gemeenten, wordt u uitgenodigd om een kunstwerk voor plaatsing in te dienen.
 2. Hiervoor moet u foto’s van dit kunstwerken indienen.
 3. Het indienen van een kunstwerk is voor u kosteloos.
 4. De foto’s van het werk, dat u wilt laten meedingen, mailt u naar info@kunstindegemeente.nl. Geeft u in het onderwerp van de mail aan voor welke gemeente u uw kunstwerk indient?
 5. Van elk werk mag u maximaal twee foto’s insturen. Ingeval u meer dan twee foto’s per werk instuurt, verwijdert De Organisatie zonder overleg met u de ingestuurde foto’s op twee na.
 6. Bij de foto’s vermeldt u minimaal: (1) naam, adres, telefoonnummer en eventueel website, (2) de afmetingen van het werk, (3) het materiaal of de materialen waaruit het werk bestaat, (4) de naam van het werk en als u het werk te koop aanbiedt (5) de verkoopprijs. Tot slot (5) geeft u ook de betekenis of motivatie van het werk aan.
 7. Het insturen van foto’s kan gedurende een bepaalde periode die u op de website www.kunstindegemeente.nl vindt aangegeven. Voor of na deze periode ingestuurde foto’s worden niet in het selectieproces meegenomen.
 8. Een ooit in het kader van 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' geplaatst werk, kan niet nogmaals worden ingediend. Een eerder ingediend, maar niet voor plaatsing gekozen werk, mag nog slechts eenmaal ingediend worden.

4. Eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen

 1. Het kunstwerk is een tweedimensionaal werk. Toegestaan zijn schilderijen, tekeningen, etsen, lino´s fotokunst of wandkleden.
 2. Het kunstwerk bevat een ophangsysteem en bij voorkeur een lijst.
 3. Het thema is vrij tenzij anders aangegeven door de betreffende gemeente.
 4. Het kunstwerk mag naar het oordeel van de jury niet aanstootgevend zijn of een betekenis of bedoeling hebben waarmee de gemeente zich niet kan verenigen.
 5. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de te gebruiken materialen.
 6. Na de periode dat het werk is geëxposeerd, wordt het werk teruggegeven aan de kunstenaar.
 7. Het kunstwerk blijft ook gedurende de expositie eigendom van de kunstenaar en valt derhalve onder diens eventuele verzekering of die van de locatie. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet de beschadiging(en) herstellen, behalve wanneer lid h. van dit artikel van toepassing is.
 8. Als de veroorzaker(s) van de schade bekend is (zijn), zal getracht worden de schade op de veroorzaker(s) te verhalen. Ingeval de schade te verhalen is, komt het verhaalde bedrag de kunstenaar toe, onder aftrek van gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 9. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige andere vergoeding dan de kosten van herstel voor zover de schade verhaalbaar is gebleken.

5. Overige aandachtspunten

 1. Stichting Kunstweek laat 5 reproducties maken van uw werk die op andere locaties dan het origineel bepaald door de gemeente tentoongesteld worden. Voorbeelden zijn een cultureel centrum, buurthuis, bibliotheek, verzorgingstehuis, huisartsenpost of scholen.
 2. De kunstenaar is betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk en de reproducties van en naar diverse expositieruimtes.
 3. De winnende werken worden circa 1 jaar op de locatie geplaatst, bij kortere of langere plaatsing zijn geen kosten verschuldigd.
 4. Het originele winnende werk dient te worden opgestuurd naar of ingeleverd bij Stichting Kunstweek in Raamsdonkveer voor het maken van de reproducties.
 5. Het werk dat gekozen is en de reproducties, moeten binnen 1 maand nadat het gekozen werk bekend is, geplaatst kunnen worden.
 6. Als twee maal achter elkaar werk van dezelfde kunstenaar gekozen is, kan deze kunstenaar daarna gedurende twee jaar niet meedoen met het project.

6. Publiciteit

 1. U geeft toestemming voor het gebruik van de foto’s van uw werk voor publicaties.
 2. Als uw werk door de jury wordt geselecteerd voor de tweede verkiezingsronde krijgen u en uw werk publiciteit op de website www.kunstindegemeente.nl.
 3. Kunstwerken die aan de selectie meedoen kunnen ook op de website van Stichting Kunstweek, op de website van de gemeente en in publicaties over het project worden getoond.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, bent u voor publiciteit geen kosten verschuldigd en evenmin geeft publiciteit recht op enige vergoeding.

7. Eigendom

 1. a. Het voor plaatsing gekozen kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar: het werk is, ook gedurende de tijd dat het werk op locatie is geplaatst, van de kunstenaar.
 2. Na de periode dat het werk wordt geëxposeerd, wordt het originele werk en de reproducties aan de betreffende kunstenaar teruggeven, tenzij het in de tussentijd verkocht is.
 3. De verkoopprijs van het origineel en de reproducties worden bepaald door de kunstenaar.
 4. De verkoopopbrengst is voor de kunstenaar.

8. Selectieprocedure

 1. Elk kunstwerk dat in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ (circa) een jaar lang wordt geplaatst, wordt met een verkiezing gekozen.
 2. De verkiezing kent drie verkiezingsrondes.
 3. Bij de eerste verkiezingsronde is een jury betrokken, die uit alle ingediende voorstellen, minimaal tien ingediende kunstwerken kiest. Bij de tweede verkiezingsronde worden alle inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun mening over die ingediende kunstwerken kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. Bij de derde verkiezingsronde kiest de jury het winnende werk uit de drie werken die de meeste stemmen kregen van de inwoners.
 4. Alle aspecten van de verkiezing zijn gedetailleerd vastgelegd in een apart protocol dat u met een e-mail kunt opvragen. U kunt uw e-mail sturen naar info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘protocol verkiezing ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’.

9. Vergoedingen

 1. De vergoeding die de kunstenaar krijgt, van wie het werk wordt gekozen om (circa) een jaar lang tentoongesteld te worden, bedraagt € 1.500,- (vijftienhonderd euro) (incl. BTW).
 2. De vijf reproducties zijn na de tentoongestelde periode voor de kunstenaar en mogen te koop worden aangeboden. Alle vekoopopbrengst is voor de kunstenaar.
 3. De kunstenaar wordt geacht het kunstwerk en de reproducties met eigen vervoer naar de afgesproken locaties te brengen en bij de plaatsing aanwezig te zijn. Hiervoor is geen vergoeding voorzien.

10. Tot slot

 1. a. Als u een of meer foto’s van het kunstwerk indient in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’, stemt u in met alle aspecten van het project, inclusief de wijze waarop het kunstwerk voor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ wordt gekozen.
 2. Vragen of opmerkingen over het project zijn welkom bij info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’. Kijkt u, voordat u uw vraag of opmerking mailt, eerst even op de website www.kunstindegemeente.nl of daar de informatie staat, die u zoekt.
 3. In de gevallen waarin voorgaande informatie niet voorziet, zal De Organisatie naar eigen goeddunken oordelen en handelen.
 4. Het project kan per gemeente op details afwijken van hetgeen in dit protocol is vastgelegd.
 5. Deze vastlegging is van 1 oktober 2020 en vervangt alle eerdere versies.
 6. Op het project is het Nederlands recht van toepassing