Jury

Jury

De juryleden in de gemeente Noordwijk zijn:

Jan Dekker

voorzitter adviesraad BKOR

 

Jurriaan Hall

adviesraad BKOR

 

Pam Vis-Feijtes

adviesraad BKOR

 

Ruby van der Zalm

omwonende

Rianne- Glas-Sjoerdsma

ondernemer

Werveling

Betekenis: Het beeld is zo gehakt dat er gladde en ruwe rondingen rondom lopen.
Ook is er aan de voorkant een opening aan de bovenkant.

Motivatie: Als het geplaatst zou mogen worden, zou ik het na een jaar aan degene willen geven die een leuke motivatie brief of mail schrijft.
Origineel staat hij bij ons op een cortenstaal sokkel van 60 cm boven de grond.

The Fragile Memory of Hope

Het gaat om een stenen beeldhouwwerk die ik in prive bezit heb momenteel. Het beeldhouwwerk is gemaakt naar aanleiding van mijn bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau en het draagt de titel: “The fragile memory of Hope”.
Ik ben van mening dat de titel genoeg zegt omtrent hetgeen ik in abstractie heb willen uitbeelden. Desgewenst kan ik dit beschrijven en middels een QR-code op de sculptuur leesbaar maken voor de toeschouwer. Maar vanwege het precaire onderwerp kies ik er op dit moment voor om alleen de titel mee te leveren. Op deze manier kan men juist in deze, voor velen moeilijke tijd, zich identificeren met hetgeen de titel verteld.

Meander Handen, Grip

Verbeelding van mens en natuur. verbeelding van de natuur in mensen handen verbeeld. Een hand van het element aarde, de rimpels, de groeven, een vaste vorm
en een hand van water en lucht, een ondefinieerbare vorm, ijl, vluchtend, vliedend.
Er zijn vele uitdrukkingen waar handen een basis vormen:
op handen zijn: er zijn dingen gaande…
op je handen zitten: niet ingrijpen.
de handen in de schoot leggen: berusten
de handen in elkaar slaan: samenwerken

mijn beeld bestaat uit 2 handen, samenwerkend, in elkaar overlopend, elkaar aanvullend, elkaar volgend. Niet zonder elkaar kunnend.
Een mooi thema dat eigenlijk heel universeel is maar ook hier met betrekking op Nijkerk.
De gemeente en de bewoners, de samenwerking, de verbinding…..
Hoe alles met elkaar samenhangt, en inderdaad niet zonder elkaar kan. Het is verbazend.

De ene hand, als de ondersteunende, opvangende hand, de aarde.
De andere hand, de vliedende, de vluchtige, de lucht of het water
De baleinen van het frame lopen volledig in elkaar door.

Ruimtebeeld

Dit abstracte beeld kan een extra cachet geven aan het plantsoen, meer betekenis geven, een klein soort landmark.
De vlakken zijn geschikt voor een tekst of een afbeelding, via een lasertechniek uit te voeren.
De grootte van het werk is afhankelijk van afspraken na overleg. Dus het model is op schaal.
Het best was het op een grasmat of een versteende ondergrond te plaatsen op de 3 steunpunten
Een en ander te vervaardigen door een plaatselijke smid, die ook het noodzakelijke fundament bedenkt en vervaardigd.
De wisselsokkel zou niet nodig zijn. Het zou zeer geschikt zijn voor een rotonde
Het beeld kan een extra cachet geven aan het plantsoen, meer betekenis geven, een klein soort landmark
De 3 bevestigingspunten zijn zodanig dat de verankering niet te zien is, dus het beeld staat op zeer 3 smalle punten op de ondergrond.

Jury

Jury

De juryleden in de gemeente Nijkerk zijn:

Mariëlle Broekman

wethouder cultuur
 
Marly Klein
namens Kunstroute Hoevelaken

Wim Luigjes

namens Atelierroute Nijkerk

 

Peter Wigleven

namens de Culturele Raad

Ralph van Slooten

vertegenwoordigt de kunstenaar van vorig jaar

Kunstenaars

Informatie voor kunstenaars

Wilt u een werk van u, een jaar lang op een prominente plek in de gemeente tentoonstellen?

De Wisselsokkel

Hieronder vindt u alle relevante informatie voor u als kunstenaar behorende bij het project
De Wisselsokkel

Data en jury

Specifieke informatie over deelnemende gemeenten, data en jury samenstelling.

1. Algemeen

 1. In deze vastlegging vindt u als kunstenaar de voor u belangrijkste informatie over het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk in de gemeente’. Leest u alle informatie rustig door en laat u zich vooral niet afschrikken door de hoeveelheid informatie. Alles is in gewoon Nederlands verwoord. Als u toch vragen heeft, kunt u een mailtje sturen naar info@kunstindegemeente.nl.
 2. In meerdere gemeenten wordt het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ uitgevoerd.
 3. Over het project vindt u in dit document algemene informatie.
 4. Over het project per gemeente specifieke informatie vindt u op de website www.kunstindegemeenst.nl.
 5. De werkzaamheden en de communicatie worden geïnitieerd door Stichting Kunstweek, hierna aangeduid als ‘De Organisatie’

2. ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ in het kort

 

 1. Op vaste plekken in meerdere gemeenten zijn of worden wisselsokkels geplaatst. De plekken worden per gemeente op de website www.kunstindegemeente.nl aangegeven.
 2. Op die wisselsokkels worden elk jaar nieuwe driedimensionale kunstwerken geëxposeerd.
 3. .Door de jaarlijkse wisselingen van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
 4. Jaarlijks worden kunstenaars woonachtig of duurzaam werkend in een bepaald gebied uitgenodigd om kunstwerken of ontwerpen voor kunstwerken in te dienen voor plaatsing op de wisselsokkels.
 5. Uit de ingediende kunstwerken wordt door de inwoners van de gemeenten die aan het project meedoen en een per gemeente andere jury, de winnende werken gekozen voor plaatsing op de wisselsokkels.
 6. De geplaatste kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaars.
 7. Bij plaatsing ontvangen de kunstenaars een (huur)vergoeding van €3000,- incl. btw..

3. Het indienen van kunstwerken of ontwerpen van kunstwerken

 1. Als u kunstenaar bent en in aanmerking wilt komen voor plaatsing van een van uw kunstwerken in een van de aan het project deelnemende gemeenten, wordt u uitgenodigd om een of maximaal twee van uw kunstwerken (of ontwerpen voor kunstwerken) voor plaatsing in te dienen.
 2. Hiervoor moet u foto’s van een of maximaal twee kunstwerken indienen. U kunt ook tekeningen van ontwerpen voor een of maximaal twee werken indienen.
 3. Het indienen van een of maximaal twee (ontwerpen voor) kunstwerken is voor u kosteloos.
 4. De foto’s van de werken of tekeningen van de ontwerpen van werken, die u wilt laten meedingen naar plaatsing, mailt u naar info@kunstindegemeente.nl. Geeft u in het onderwerp van de mail aan voor welke gemeente u uw (ontwerpen voor) kunstwerken indient?
 5. Van elk werk mag u maximaal twee foto’s insturen. Van elk ontwerp van een werk mag u maximaal twee tekeningen insturen. Ingeval u meer dan twee foto’s of tekeningen per werk of ontwerp van een werk instuurt, verwijdert De Organisatie zonder overleg met u de ingestuurde foto’s of tekeningen op twee na. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel website bij uw inzending.
 6. Bij de foto’s of tekeningen vermeldt u minimaal: (1) of het een bestaand werk is of een ontwerp, (2) de afmetingen van het werk, (3) het materiaal of de materialen waaruit het werk bestaat, (4) de naam van het werk, (5) bij een ontwerp vermeldt u de verwachte realisatietijd. Tot slot (6) geeft u ook de betekenis of motivatie van het werk aan.
 7. Het insturen van foto’s en tekeningen kan gedurende een bepaalde periode die u op de website www.kunstindegemeente.nl vindt aangegeven. Voor of na deze periode ingestuurde foto’s en tekeningen worden niet in het selectieproces meegenomen.
 8. Een ooit in het kader van ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ geplaatst werk, kan niet nogmaals worden ingediend. Een eerder ingediend, maar niet voor plaatsing gekozen werk, mag nog slechts eenmaal ingediend worden.

4. Eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen

 1. Het kunstwerk moet passen op de wisselsokkel. De afmetingen van de wisselsokkel zijn 100 cm (l) x 100 cm (b) x 30 cm (h).
 2. Het kunstwerk moet vandalismebestendig en weerbestendig zijn.
 3. Het kunstwerk mag geen scherpe randen of hoeken hebben.
 4. Het kunstwerk mag naar het oordeel van de jury niet aanstootgevend zijn.
 5. Het kunstwerk mag bewegen, op voorwaarde dat hiervoor geen aanvoer van elektriciteit nodig is.
 6. Het gebruik van water aan de oppervlakte van het kunstwerk is niet toegestaan.
 7. Het kunstwerk mag geen betekenis of bedoeling hebben waarmee de gemeente zich niet kan verenigen.
 8. Er zijn verder geen beperkingen met betrekking tot de uiting of betekenis van het kunstwerk, evenmin zijn er verder beperkingen met betrekking tot de te gebruiken materialen behalve dat het kunstwerk niet volledig van glas gemaakt mag zijn, noch van materialen die uitlogen.
 9. Het kunstwerk moet driedimensionaal zijn en minimaal 1 meter en maximaal 3 meter hoog (inclusief sokkel). De langste breedte van het werk moet minimaal 0,4 meter en maximaal 1,5 meter zijn.
 10. Bij deze maatvoering is uitgegaan van ‘binnenstedelijke omgeving’. Wanneer het werk bijvoorbeeld op een grote rotonde in het ‘buitengebied’ komt, wordt deze maatvoering aangehouden: minimaal 2,5 meter en maximaal 4,5 meter hoog; de langste breedte van het werk is minimaal 0,6 meter en maximaal 2,5 meter.
 11. Het kunstwerk weegt maximaal 300 kilogram.
 12. Er zijn verder geen beperkingen met betrekking tot de uiting of betekenis van het kunstwerk.
 13. De kunstenaar voorziet en zorgt voor stevige bevestiging van het kunstwerk aan de sokkel.
 14. De kunstenaar is betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk.
 15. Na de periode dat het werk is geëxposeerd, wordt het werk teruggegeven aan de kunstenaar.
 16. Het kunstwerk blijft ook gedurende de expositie op de wisselsokkel eigendom van de kunstenaar en valt derhalve onder diens eventuele verzekering. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet de beschadiging(en) herstellen, behalve wanneer lid q van dit artikel van toepassing is.
 17. Als de veroorzaker(s) van de schade bekend is (zijn), zal getracht worden de schade op de veroorzaker(s) te verhalen. Ingeval de schade te verhalen is, komt het verhaalde bedrag de kunstenaar toe, onder aftrek van gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 18. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige andere vergoeding dan de kosten van herstel voor zover de schade verhaalbaar is gebleken.
 19. Indien het winnend kunstwerk een ontwerp is, is de kunstenaar verplicht het kunstwerk overeenkomstig het eerdere ontwerp en met de beschreven materialen te vervaardigen. Indien de kunstenaar om technische redenen dient af te wijken, gaat hij hierover in overleg alvorens het werk te voltooien. Blijft hij hierin onnodig in gebreke of wijkt het uiteindelijke resultaat daardoor te veel af van het oorspronkelijke ontwerp en naar het oordeel van de desbetreffende gemeente is deze laatste gerechtigd haar keuze voor dit ontwerp te herzien.
 20. Indien de keuze voor een kunstwerk dat in een eerder stadium als winnaar werd uitgeroepen om de in punt r. genoemde redenen wordt herroepen, is de opdrachtgeven noch de gemeente de kunstenaar een vergoeding verschuldigd.q

5. Overige aandachtspunten

 1. U zorgt voor het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk van en naar de wisselsokkel. Er is een vergoeding beschikbaar voor transport.
 2. Houd er rekening mee dat het werk aan de onderkant stevig bevestigd moet kunnen worden op de wisselsokkel. Dat houdt in dat een enkele voet zeer stevig moet zijn of dat er meerdere bevestigingspunten zijn.
 3. Het winnende werk wordt circa 1 jaar op de wisselsokkel geplaatst, bij kortere of langere plaatsing zijn geen kosten verschuldigd.
 4. Het werk dat gekozen is, moet binnen 3 tot 4 maanden nadat het gekozen werk bekend is, geplaatst kunnen worden.
 5. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar de beschadiging(en) om niet binnen 14 dagen herstellen.
 6. Beschadigingen aan het kunstwerk geven geen recht op enige vergoeding. Ingeval derden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de kosten van een herstelbare of onherstelbare beschadiging, zal De Organisatie meewerken aan het verhalen van de schade op de veroorzaker.
 7. Als twee maal achter elkaar werk van dezelfde kunstenaar gekozen is voor plaatsing op de wisselsokkel, kan deze kunstenaar daarna gedurende twee jaar niet meedoen met het project

6. Publiciteit

 1. U geeft toestemming voor het gebruik van tekeningen en foto’s van uw werken en/of ontwerp(en) voor werk(en) voor publicaties.
 2. Als uw werk door de jury wordt geselecteerd voor de tweede verkiezingsronde krijgen u en uw werk publiciteit op de website www.kunstindegemeente.nl.
 3. Kunstwerken die aan de selectie meedoen en/of die op de wisselsokkel worden geplaatst, kunnen ook op de website van Stichting Kunstweek, op de website van de gemeente en in publicaties over het project worden getoond.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, bent u voor publiciteit geen kosten verschuldigd en evenmin geeft publiciteit recht op enige vergoeding.

7. Eigendom

 1. De voor plaatsing gekozen kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaars: de werken zijn, ook gedurende de tijd dat de werken op de wisselsokkels zijn geplaatst, van de kunstenaars.
 2. Na de perioden dat de werken worden geëxposeerd, worden de werken aan de betreffende kunstenaars teruggeven.

8. Selectieprocedure

 1. Elk kunstwerk dat in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ (circa) een jaar lang op een wisselsokkel wordt geplaatst, wordt met een verkiezing gekozen.
 2. De verkiezing kent drie verkiezingsrondes.
 3. Bij de eerste verkiezingsronde is een jury betrokken, die uit alle ingediende voorstellen, maximaal tien ingediende kunstwerken kiest. Bij de tweede verkiezingsronde worden alle inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun mening over die (maximaal) tien ingediende kunstwerken (of ontwerpen van werken) kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. Bij de derde verkiezingsronde kiest de jury het winnende werk uit de drie werken die de meeste stemmen kregen van de inwoners.
 4. Alle aspecten van de verkiezing zijn gedetailleerd vastgelegd in een apart protocol dat u met een e-mail kunt opvragen. U kunt uw e-mail sturen naar info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘protocol verkiezing ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’.

9. Vergoedingen

 1. De vergoeding die de kunstenaar krijgt, van wie het werk wordt gekozen om (circa) een jaar lang op de wisselsokkel geplaatst te worden, bedraagt € 3.000,- (drieduizend euro) (incl. BTW).
 2. In gevallen dat het werk niet in of op een eigen voertuig kan worden vervoerd, is een vergoeding beschikbaar voor het vervoer van het kunstwerk van het atelier naar en van de wisselsokkel en plaatsing en verwijdering van het werk.

10. Tot slot

 1. Als u een of meer foto’s of tekeningen van (ontwerpen voor) kunstwerken indient in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’, stemt u in met alle aspecten van het project, inclusief de wijze waarop het kunstwerk voor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ wordt gekozen.
 2. Vragen of opmerkingen over het project zijn welkom bij info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’. Kijkt u, voordat u uw vraag of opmerking mailt, eerst even op de website www.kunstindegemeente.nl of daar de informatie staat, die u zoekt.
 3. In de gevallen waarin voorgaande informatie niet voorziet, zal De Organisatie naar eigen goeddunken oordelen en handelen.
 4. Het project kan per gemeente op details afwijken van hetgeen in dit protocol is vastgelegd.
 5. Deze vastlegging is van 19 juni 2020 en vervangt alle eerdere versies.
 6. Op het project is het Nederlands recht van toepassing

Winnaar 2022

Winnaar 2022

De verkiezing Kunst in de Gemeente Nijkerk 2022 is ten einde.

De vakjury koos uit de top 3 unaniem voor Meander Handen, Grip van Linda Verkaaik.

Dit winnende kunstwerk is vanaf 21 maart 2023 een jaar lang te zien op de wisselsokkel aan de Parklaan in Hoevelaken.

Kijkje in de keuken

Hieronder zie je enkele foto’s van het ontstaansproces van Meander Handen, Grip van Linda Verkaaik.

22. Wij Maasdriel
Bertus de Leeuw,  
Wij Maasdriel

Woonplaats:
Kerkdriel
Materiaal:
mat transparant (plexi)glas
Afmetingen:
ongeveer 3m breed bij een hoogte van 2m

De grenzen opzoeken De combinatie van onze gemeentegrenzen en het portretteren van mensen in alle 11 kernen was mijn rode draad voor dit project. Ik heb de gemeentegrenzen digitaal verwerkt tot allemaal kleine vierkantjes. In deze vierkantjes komen allemaal verschillende portretten van mensen die daar wonen. Dus in Heerewaarden komen de mensen uit Heerewaarden en in Wellseind komen de mensen van daar. Na een aantal concepten had ik een concept wat bestond uit ongeveer 160 foto’s in de vorm van Maasdriel en de kleuren van de gemeente daar overheen.

Beer
Rob Kruizinga,  
Beer

Woonplaats:
Pijnacker
Materiaal:
Corten Staal
Afmetingen:
ca. 1,50m hoog, ca. 2m breed

Oog in oog met een beer in Nootdorp. Ook in staal uitgevoerd een imposante verschijning. Deze beer is gemaakt van een paar honderd driehoeken, resultaat van een digitale omzetting van een
3D scan. Elke driehoek staat onder een andere hoek waardoor een mooi spel met het invallende zonlicht ontstaat.

De Kist
Rob Heijman,  
De Kist

Woonplaats:
Zaltbommel
Materiaal:
Metalen onderstel Kist hee< een basis van een cementgebonden plaat bekleed met steenstrips. Schoorsteen uit cementgebonden plaat bekleed met steenstrips afgewerkt met een draaibare (rook)afvoer van roestvrij staal.
Afmetingen:
Sokkel: 100 x 100 x 30 cm. Onderstel: 4 poten 10 x 10 x 70 cm. Dekplaat 124 x 57 cm. Kist 124 x 57 x 70 cm. Schoorsteen 20 x 20 x 40 cm. Totale hoogte beeld 210 cm.
De zuil van Noach
Maarten Fleuren, namens Heren4,  
De zuil van Noach

Woonplaats:
Tilburg
Materiaal:
keramiek / gemengde techniek
Afmetingen:
Circa 1 x 1 x 2 meter.

Meer informatie:
We stellen voor op de sokkel als een sculptuur een zuil te plaatsen waarop naast mensen ook dieren als medebewoners van Gilze-Rijen in beeld komen, mogelijk met bloemrijke kleurige toevoegingen. Stilte en zwijgen overheersen, poëzie is het doel – het beeld vertelt zijn eigen verhaal.

Hier vindt u een video over de voortgang van het beeld:
https://vimeo.com/703312202

Over Heren4:
Wij zijn een collectief van kunstbroeders uit Tilburg die ongeregeld samenwerken. In ons associatieve werk proberen we de tragiek van de menselijke conditie te lijf te gaan. Vaak met humor, nooit vrijblijvend. Volgens mensen die het weten kunnen zijn we ‘dieren onder invloed’ (- van zelfverzonnen absurditeiten). Als makers van poëtische installaties omhelzen wij dit inzicht van harte!

Het dorp verdwijnt waar het water verschijnt
Loes van Glabbeek van den Berk,  
Het dorp verdwijnt waar het water verschijnt

Woonplaats:
Materiaal:
Acrylverf met paletmes en penseel, inclusief zelfgemaakte baklijst.
Afmetingen:
60 x 50 cm.

Een jaar geleden heb ik een foto gemaakt van het hoge water van de maas.

Het zicht vanaf de Hoornkamp in Ammerzoden naar Well.

Ik heb me door deze foto laten inspireren om dit schilderij te maken. Mijn eigen ding heb ik erin verwerkt. Dat wil zeggen dat je het dorpje Well niet zult herkennen als zodanig. Het water stond wel tot onder aan de dijk. Helaas zullen deze overstromingen steeds meer voorkomen. Ik vraag me dan ook af of er niet gezocht kan worden naar een oplossing om al dat water ergens op te slaan, zodat het gebruikt kan worden in te droge tijden, die helaas ook steeds meer voorkomen.

Meander Handen, Grip
Linda Verkaaik,  
Meander Handen, Grip

Woonplaats:
Nijkerk
Materiaal:
Afmetingen:
150-200 cm lengte, ongeveer 140 cm hoog, 133 cm diep.

Verbeelding van mens en natuur. verbeelding van de natuur in mensen handen verbeeld. Een hand van het element aarde, de rimpels, de groeven, een vaste vorm
en een hand van water en lucht, een ondefinieerbare vorm, ijl, vluchtend, vliedend.
Er zijn vele uitdrukkingen waar handen een basis vormen:
op handen zijn: er zijn dingen gaande…
op je handen zitten: niet ingrijpen.
de handen in de schoot leggen: berusten
de handen in elkaar slaan: samenwerken

mijn beeld bestaat uit 2 handen, samenwerkend, in elkaar overlopend, elkaar aanvullend, elkaar volgend. Niet zonder elkaar kunnend.
Een mooi thema dat eigenlijk heel universeel is maar ook hier met betrekking op Nijkerk.
De gemeente en de bewoners, de samenwerking, de verbinding…..
Hoe alles met elkaar samenhangt, en inderdaad niet zonder elkaar kan. Het is verbazend.

De ene hand, als de ondersteunende, opvangende hand, de aarde.
De andere hand, de vliedende, de vluchtige, de lucht of het water
De baleinen van het frame lopen volledig in elkaar door.

Transmission
Rob Zweerman,  
Transmission

Woonplaats:
Eindhoven
Materiaal:
cortenstaal
Afmetingen:
110 x 100 x 200

Dit beeld speelt met materiaal en vorm. Door het sleuvenpatroon in de stalen plaat wordt deze

elastisch en vormbaar. De contour van de elementen waar dit beeld uit is opgebouwd kunnen

in elkaar haken en ‘houden elkaar vast’. Daarmee vormt zich de 3 dimensionale sculptuur. Eén

losse plaat is alleen buigzaam, maar drie platen die in elkaar haken staan continue onder spanning

– houden elkaar in balans. De delen brengen hun elastische spanning over op elkaar (transmissie

= overdracht) en vinden hun evenwicht in deze driedimensionale vorm.

Finalisten 2022

3 finalisten

Van 5 november tot en met 5 december 2022 konden de inwoners van de gemeente Nijkerk stemmen op de inzendingen voor de eerste editie van het project Kunst in de Gemeente.

In totaal zijn er 350 stemmen uitgebracht en samen hebben die de 3 onderstaande finalisten bepaald. Op 16 december kiest de vakjury hieruit de winnaar van Kunst in de Gemeente Nijkerk 2022.

03. Energie
Truus Brands,  
Energie

Woonplaats:
Hurwenen
Materiaal:
Polyester designbad, acryl hd gloss
Afmetingen:
LBH: 180 x 75 x 72 cm.

“Met de vraag uit de omgeving Truus Jij moet wel meedoen. tuurlijk heel graag zelfs! Met jullie vraag! Wat is typisch Maasdriel ! in de loop der jaren het verlangen om mijn omgeving (die zo mooi is) in mijn werken te verstoppen. Na 37 jaar bewoner van Maasdriel te zijn nog steeds die verwondering van de mooie omgeving de mensen de cultuur het bruisende dorpsleven. Dit werk “Energie” is ’n kuip vol kleur en hoop, die ik als symbool en kunstwerk voor kunst in de gemeente wil aandragen. “Energie” is een Design Bad van Villeroy & Boch, deze is uniek doordat er een zit element van is maken. Het Design Bad wordt gepresenteerd op een 50cm waardoor de buik en schildering ook goed zichtbaar wordt. De zuil is een verlengstuk van het Design Bad. Een bankje in de openbare ruimte, park, speeltuin noem maar op is als een ontmoetingsplaats Een ontmoetingsplek waar we samen nu allemaal zo naar verlangen en typisch Maasdriel Deze buik van de kuip zit vol energie, kleur, symbolen, ideeen en plannen voor de toekomst wat typisch Maasdriel is we willen verder, ontmoeten, ontwikkelen en samen delen. Ik hoop oprecht dat dit stukje “Energie”” de bewoners en bezoeker van Gemeente Maasdriel iets extra kan geven. Die op ieders gezicht weer ’n glimlach kan toveren, om er samen vol energie weer iets moois van te maken in 2021 Een persoonlijke presentatie of toelichting is altijd prettiger, als hier behoefte aan is dan hoor ik het graag. Ik kan het plan altijd afgeven voor inzage. Het idee achter de Energie Design bank is ook dat, hij on tour gaat (voorafgaand aan de mogelijke expositie) langs alle dorpen en buurschappen voor een plaatselijke en bijzondere ontmoeting. met uiteraard een mooi foto Moment om te kunnen delen, zo ontstaat er ook interactie. Denk aan locaties zoals natuurgebieden langs de dijk, kasteel Ammerzoden, de Maas, jachthavens, slot well, boer en tuinderijen, ’t klompen pad noem maar op Maasdriel heeft zoveel locatie mooie locatie. Hier zou ik graag 2 weken voor uittrekken, met het doel samen ontmoeten en delen.”

11. View to Tiel
Jan van Hekezen,  
View to Tiel

Woonplaats:
Rossum
Materiaal:
Olie- en acrylverf op doek
Afmetingen:
Tweeluik. Formaat 120 x 120x2 cm

De Maas en De Waal die Maasdriel omringen vormen de grote inspiratiebron voor mijn werk als schilder. Ik ben professioneel opgeleid als beeldend kunstenaar (Tilburg) en heb mijn werk met grote regelmaat in het land geëxposeerd. Ik woon in Rossum, heb mijn atelier in Hurwenen én ben geboren en getogen in Hedel. Alle drie dorpen in de Gemeente Maasdriel. Ook mijn familie (van twee kanten!) woont al zeker drie eeuwen hier. Ik mag dus wel zeggen dat ik van geboorte een rasechte Hedelnaar, en daarmee Maasdrielenaar ben! Ik word dagelijks geraakt door het prachtige rivierenland met haar kenmerkende eigen licht, atmosfeer en wijdsheid. Het rivierengebied -en met name de schitterende Bommelerwaard- is mijn thuis. Ik woon en werk er en ben er geboren en getogen. De rivieren spelen in onze gemeente, en zeker ook in het leven van haar bewoners, een belangrijke rol. De verbondenheid van mijn werk met de rivieren mag duidelijk zijn en zou je kunnen bestempelen als TYPISCH MAADSRIEL. Daarom vind ik dat mijn werk eigenlijk terecht een plekje verdient in het Maasdrielse gemeentehuis! Reden te meer dat ik als Maasdsrielse kunstenaar én groot liefhebber van onze streek graag deelneem aan het initiatief KUNST IN DE GEMEENTE.

22. Wij Maasdriel
Bertus de Leeuw,  
Wij Maasdriel

Woonplaats:
Kerkdriel
Materiaal:
mat transparant (plexi)glas
Afmetingen:
ongeveer 3m breed bij een hoogte van 2m

De grenzen opzoeken De combinatie van onze gemeentegrenzen en het portretteren van mensen in alle 11 kernen was mijn rode draad voor dit project. Ik heb de gemeentegrenzen digitaal verwerkt tot allemaal kleine vierkantjes. In deze vierkantjes komen allemaal verschillende portretten van mensen die daar wonen. Dus in Heerewaarden komen de mensen uit Heerewaarden en in Wellseind komen de mensen van daar. Na een aantal concepten had ik een concept wat bestond uit ongeveer 160 foto’s in de vorm van Maasdriel en de kleuren van de gemeente daar overheen.

Beer
Rob Kruizinga,  
Beer

Woonplaats:
Pijnacker
Materiaal:
Corten Staal
Afmetingen:
ca. 1,50m hoog, ca. 2m breed

Oog in oog met een beer in Nootdorp. Ook in staal uitgevoerd een imposante verschijning. Deze beer is gemaakt van een paar honderd driehoeken, resultaat van een digitale omzetting van een
3D scan. Elke driehoek staat onder een andere hoek waardoor een mooi spel met het invallende zonlicht ontstaat.

Dado La Vuelta
Fredy E. Wubben,  
Binnenstebuiten

Woonplaats:
Delft
Materiaal:
Brons
Afmetingen:
200 cm lang x 100 cm doorsnede x 70cm diep

Het sculptuur is eerst in hout gemaakt in een Internationale Beeldhouwers Competitie in Italië.
Ik was afgevaardigde voor Nederland. Een aantal jaren later heb ik het beeld in brons laten gieten, maar met behoud van de hout structuur.
“Dado La Vuelta” betekent: ”Binnenstebuiten”.
Deze titel is gekozen omdat ik voornamelijk de binnenkant van de stam heb bewerkt.
Door de stam in de lengte in delen te zagen is de trechtervorm ontstaan.
Het sculptuur doet denken aan een ster of bloemvorm. Het brons is gedeeltelijk glad gepolijst.

De godin van de regen
Felix van Breugel,  
De godin van de regen

Woonplaats:
Breda
Materiaal:
beton
Afmetingen:
90 cm hoog, 60 cm diep, 40 cm breed
De Kiem
Kees Ketelaars,  
De Kiem

Woonplaats:
Moergestel
Materiaal:
Staal en gecoat hardhout
Afmetingen:
60 x60 x 187

Geïnspireerd door het ontkiemen van een zaden. Ieder jaar in de lente gebeurt het spontaan opnieuw, en daar moeten we zuinig op zijn.De Kiem

De Kist
Rob Heijman,  
De Kist

Woonplaats:
Zaltbommel
Materiaal:
Metalen onderstel Kist hee< een basis van een cementgebonden plaat bekleed met steenstrips. Schoorsteen uit cementgebonden plaat bekleed met steenstrips afgewerkt met een draaibare (rook)afvoer van roestvrij staal.
Afmetingen:
Sokkel: 100 x 100 x 30 cm. Onderstel: 4 poten 10 x 10 x 70 cm. Dekplaat 124 x 57 cm. Kist 124 x 57 x 70 cm. Schoorsteen 20 x 20 x 40 cm. Totale hoogte beeld 210 cm.
De zuil van Noach
Maarten Fleuren, namens Heren4,  
De zuil van Noach

Woonplaats:
Tilburg
Materiaal:
keramiek / gemengde techniek
Afmetingen:
Circa 1 x 1 x 2 meter.

Meer informatie:
We stellen voor op de sokkel als een sculptuur een zuil te plaatsen waarop naast mensen ook dieren als medebewoners van Gilze-Rijen in beeld komen, mogelijk met bloemrijke kleurige toevoegingen. Stilte en zwijgen overheersen, poëzie is het doel – het beeld vertelt zijn eigen verhaal.

Hier vindt u een video over de voortgang van het beeld:
https://vimeo.com/703312202

Over Heren4:
Wij zijn een collectief van kunstbroeders uit Tilburg die ongeregeld samenwerken. In ons associatieve werk proberen we de tragiek van de menselijke conditie te lijf te gaan. Vaak met humor, nooit vrijblijvend. Volgens mensen die het weten kunnen zijn we ‘dieren onder invloed’ (- van zelfverzonnen absurditeiten). Als makers van poëtische installaties omhelzen wij dit inzicht van harte!

Een nieuwe dag
Ümit Geerts,  
Een nieuwe dag

Woonplaats:
Hedel
Materiaal:
acyrlverf
Afmetingen:
100 x 100 cm op een canvas doek in een baklijst

Waarom wilde ik dit schilderij ” een nieuwe dag ” noemen omdat elke dag een nieuwe dag is, een nieuwe begin dus, dit is een eindeloze ritme van het leven. Het water is de balans van het leven en de golfslag is zijn cyclus. De zon versnelt het water en veroorzaakt golfvorming. Elke keer dat de zon opkomt en ondergaat, worden kleuren gevormd door reflecties op het water. Daar worden mensen blij van.

Eindeloze dynamiek
Malekai,  
Eindeloze dynamiek

Woonplaats:
Stein
Materiaal:
van kunststof geschuimde pvc plaat
Afmetingen:
400cm hoog, 150cm/200cm diameter

Het ontwerp bestaat uit 2 oneindige vormen zonder begin of eindpunt, die in elkaar verwikkeld zijn.
Het is ook een symbolische verwijzing naar de moeilijke periode (pandemie) waarin we momenteel zitten en waar ook maar geen einde aan dreigt te komen.
Dit werk staat op een rotator zodat het vrij op de sokkel kan bewegen. De wind en de windrichtingen bepalen de draaiende dynamiek van het object.
Het origineel is van RVS of Cortenstaal, maar het exemplaar voor op deze rotonde zal van kunststof geschuimde pvc plaat gemaakt worden.
Dit maakt het werk licht en kan daardoor gemakkelijk in de wind bewegen
De kleur is wit als contrast met de natuurlijke bosrijke omgeving.
Er zou zelf een dynamo aangekoppeld kunnen worden voor het opwekken van energie.

Geleerlooid
Joop Kosters,  
Geleerlooid

Woonplaats:
Rijen
Materiaal:
plaatijzer, betonijzer en profielijzer
Afmetingen:
170 x 75 x 40 cm.

Meer informatie:
Als vrij scheppend vormgever autodidact en winnaar van de Prix de Oosterhout 2002 met twijfel van de beoordelingscommissie in mijn amateurstatus, terwijl mijn werkzaam leven dat van techneut beroepsmilitair is geweest. Mijn werk bestaat voornamelijk uit afval van diverse materialen. Dit beeld bestaat uit plaatijzer, betonijzer en profielijzer.
De afmetingen zijn 170 x75 x 40 cm. Enige scholing heb ik genoten in het driedimensionaal werk bij Niko de Wit van het kop boetseren en bronsgieten en het hakken in steen bij onze succesvolle leraar beeldhouwen Adriaan Seelen.

Goudkleurig paard balancerend op een rode bal
Frans van Straaten,  
Goudkleurig paard balancerend op een rode bal

Woonplaats:
Berg aan de Maas
Materiaal:
acrylic one
Afmetingen:
ongeveer 450 cm hoog

Het paard staat symbool voor het harde werken van alle inwoners van Stein, Goud als beloning en de rode bal staat voor de tomeloze energie.

Het Begin
Hans Kuyper,  
Het Begin

Woonplaats:
Delft
Materiaal:
Hout & Beschilderd brons
Afmetingen:
1.55 X 48 X 38 cm.

Dit beeld is ontstaan uit een jeugdherinnering. Een balkonscene, waarbij ik terugblik op het begin van mijn jeugd, naar de teil waar ik graag inzat, op het balkon van mijn ouderlijk huis. Het verbeeld ook het eerste moment van bewustzijn. En is tevens een verwijzing naar het eind, naar de dood van Marat, ooit geschilderd door Jacques Louis David. Heden en verleden komen samen, mooie jeugdherinneringen, bewustzijn en het onontkoombare.

Dit beeld is uitgevoerd in keramiek, in bezit van particuliere verzamelaars. In beschilderd brons wordt het dit jaar geëxposeerd in Murcia Spanje bij TWO art gallery. Mocht u willen overgaan tot plaatsing op de betonnen sokkel dan komt het bronzen beschilderde beeld op een houten transparante zuil van onbewerkt hout te staan waar het licht doorheen speelt, verwijzend naar het vlonder op het balkon, voor mij als kind fascinerend, wat daarin viel verdween…..

Het dorp verdwijnt waar het water verschijnt
Loes van Glabbeek van den Berk,  
Het dorp verdwijnt waar het water verschijnt

Woonplaats:
Materiaal:
Acrylverf met paletmes en penseel, inclusief zelfgemaakte baklijst.
Afmetingen:
60 x 50 cm.

Een jaar geleden heb ik een foto gemaakt van het hoge water van de maas.

Het zicht vanaf de Hoornkamp in Ammerzoden naar Well.

Ik heb me door deze foto laten inspireren om dit schilderij te maken. Mijn eigen ding heb ik erin verwerkt. Dat wil zeggen dat je het dorpje Well niet zult herkennen als zodanig. Het water stond wel tot onder aan de dijk. Helaas zullen deze overstromingen steeds meer voorkomen. Ik vraag me dan ook af of er niet gezocht kan worden naar een oplossing om al dat water ergens op te slaan, zodat het gebruikt kan worden in te droge tijden, die helaas ook steeds meer voorkomen.

Het verwrongen staal van oorlog wordt een bloem
Ben Jansen,  
Het verwrongen staal van oorlog wordt een bloem

Woonplaats:
Pijnacker
Materiaal:
Staal
Afmetingen:
150x80x80 cm

Het verwrongen staal van oorlog wordt een bloem. Helaas is de titel nog actueel……

Jump
Jos Dirix,  
Jump

Woonplaats:
Neer
Materiaal:
gegoten brons op een sokkel van cortenstaal (in een kwart cirkel rechtopstaand)
Afmetingen:
hoogte 130 cm, lengte 110 cm

Het betreft een paard in de afzet van een sprong.

Mare liberum
Mister Scrap Metal (Robert de Jong),  
Mare liberum

Woonplaats:
Zaltbommel
Materiaal:
oud ijzer
Afmetingen:
27 x 120 x 70 cm (LxBxH)

Dit is een bestaand werk welke ik recent gemaakt heb, en speciaal voor deze gelegenheid heb ik het “Mare liberum” genoemd. Het bestaat volledig uit metaal (onderdelen van oud ijzer). Mijns inziens sluit dit schip aan bij het thema Hugo de Groot vanwege zijn boek Mare liberum, waarin hij stelde dat de zee vrij bevaarbaar is en niemands eigendom.

Meander Handen, Grip
Linda Verkaaik,  
Meander Handen, Grip

Woonplaats:
Nijkerk
Materiaal:
Afmetingen:
150-200 cm lengte, ongeveer 140 cm hoog, 133 cm diep.

Verbeelding van mens en natuur. verbeelding van de natuur in mensen handen verbeeld. Een hand van het element aarde, de rimpels, de groeven, een vaste vorm
en een hand van water en lucht, een ondefinieerbare vorm, ijl, vluchtend, vliedend.
Er zijn vele uitdrukkingen waar handen een basis vormen:
op handen zijn: er zijn dingen gaande…
op je handen zitten: niet ingrijpen.
de handen in de schoot leggen: berusten
de handen in elkaar slaan: samenwerken

mijn beeld bestaat uit 2 handen, samenwerkend, in elkaar overlopend, elkaar aanvullend, elkaar volgend. Niet zonder elkaar kunnend.
Een mooi thema dat eigenlijk heel universeel is maar ook hier met betrekking op Nijkerk.
De gemeente en de bewoners, de samenwerking, de verbinding…..
Hoe alles met elkaar samenhangt, en inderdaad niet zonder elkaar kan. Het is verbazend.

De ene hand, als de ondersteunende, opvangende hand, de aarde.
De andere hand, de vliedende, de vluchtige, de lucht of het water
De baleinen van het frame lopen volledig in elkaar door.

Ontsnapping
Anja van Schijndel,  
Ontsnapping

Woonplaats:
Zaltbommel
Materiaal:
Cortenstaal en RVS
Afmetingen:
De basisafmeting van het object is 55 x 80 cm. Hoogte +/- 75 cm. Geplaatst op een sokkel van 1 meter hoog.

Uitleg
Het waargebeurde verhaal over de spectaculaire ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist, leest als het verhaal van een hoofdpersoon die uit zijn eigen boek wil ontsnappen om zich te onttrekken aan het gruwelijke avontuur waarin hij terecht is gekomen. Hugo de Groot vluchtte voor onverdraagzame en hypocriete bekrompenheid die gedreven werd door angst voor verlies van macht.
Hoe actueel is dit thema in 2021, 400 jaar later ?!

Technische uitvoering
Het definitieve object wordt uitgevoerd in Corten staal. Letters op de voorkant in rvs en infobord op de achterkant van het boek ook in rvs.

Personificatie mannelijk en Personificatie vrouwelijk
Niels Lous,  
Personificatie mannelijk en Personificatie vrouwelijk

Woonplaats:
Oosterhout
Materiaal:
roest vast staal
Afmetingen:
Personificatie mannelijk: hoogte 200 cm breedte 25 cm diepte 25 cm / Personificatie vrouwelijk: hoogte 190 cm breedte 30 cm diepte 30 cm

Meer informatie:
VERBINDEN – Inherent aan de mensen is dat zij zich onderscheiden door hun afzonderlijke individuele geaardheid, ze zijn verschillend van uiterlijk maar hebben een onderlinge verwantschap. Uit voorafgaande thesen vloeit de ten grondslag liggende dialectiek van gevisualiseerde personificaties voort, het verschil tussen manlijke en vrouwelijke karaktereigenschappen.
Essentieel bij het stereotype man is heerser, jager, macho en voor het vrouwelijk harmonieus, berustend, samen vormen zij een communicatief krachtveld, waarbij de een de ander aanvult.
Deze verbindende aspecten tussen de vormgeving, vertalen zich in diversiteit van sculpturaal materiaalgebruik van strak/ hoekig/ rechtlijnig en gesloten naar ronde open vorm elementen. Zodoende is ieder detail van deze afzonderlijke plastische verbeeldingen een communicatiemiddel, welke in gebezigde opbouw structuur als een twee eenheid samengaan tot uiting komt.

The Fragile Memory of Hope
Jan Carel Koster,  
The Fragile Memory of Hope

Woonplaats:
Nijkerkerveen
Materiaal:
Marmer - Alicante Rojo
Afmetingen:
H. 200 cm x Br 0.60 cm x D. 0.60 cm.

Het gaat om een stenen beeldhouwwerk die ik in prive bezit heb momenteel. Het beeldhouwwerk is gemaakt naar aanleiding van mijn bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau en het draagt de titel: “The fragile memory of Hope”.
Ik ben van mening dat de titel genoeg zegt omtrent hetgeen ik in abstractie heb willen uitbeelden. Desgewenst kan ik dit beschrijven en middels een QR-code op de sculptuur leesbaar maken voor de toeschouwer. Maar vanwege het precaire onderwerp kies ik er op dit moment voor om alleen de titel mee te leveren. Op deze manier kan men juist in deze, voor velen moeilijke tijd, zich identificeren met hetgeen de titel verteld.

Transmission
Rob Zweerman,  
Transmission

Woonplaats:
Eindhoven
Materiaal:
cortenstaal
Afmetingen:
110 x 100 x 200

Dit beeld speelt met materiaal en vorm. Door het sleuvenpatroon in de stalen plaat wordt deze

elastisch en vormbaar. De contour van de elementen waar dit beeld uit is opgebouwd kunnen

in elkaar haken en ‘houden elkaar vast’. Daarmee vormt zich de 3 dimensionale sculptuur. Eén

losse plaat is alleen buigzaam, maar drie platen die in elkaar haken staan continue onder spanning

– houden elkaar in balans. De delen brengen hun elastische spanning over op elkaar (transmissie

= overdracht) en vinden hun evenwicht in deze driedimensionale vorm.

Wachter
Niko de Wit,  
Wachter

Woonplaats:
Tilburg
Materiaal:
Cortenstaal
Afmetingen:
185 x 68 x 58

Het beeld Wachter heeft een frontaal aanzicht en heeft de suggestie van een uitkijkpost. Het beeld is ontstaan door een horizontaal beeld te doorsnijden en de delen daarna op elkaar te zetten.

 

Een diagonale getrapte sleuf doorklieft het beeld en verbindt de twee ogenschijnlijke delen met elkaar. De smalle sleuf veroorzaakt een sterke licht- en schaduwwerking die het beeld een extra spanning geeft.

Waterspook
Joris Baudoin,  
Waterspook

Woonplaats:
Heerewaarden
Materiaal:
terrazzobeton
Afmetingen:
60 x 45 x 40 cm.

‘Misschien heeft u weleens een gootspook gezien? In Maasdriel bevinden er zich een stuk of tien. Ze zitten op of aan de huizen, meestal in of bij de goot. Een goot voert het regenwater af en veel gootspoken kun je daarom tot de categorie waterdieren rekenen. Een mooi voorbeeld is dit waterspook, speciaal voor deze prijsvraag samengesteld.

Veel gootspoken hebben een achterliggende betekenis die betrekking heeft op de bewoners van een pand, een fantasiefiguur, dier of een beroep voorstellend. Het waterspook kun je op verschillende manieren opvatten: Gewoon een grappig beest dat je laat schrikken wanneer ie uit het water komt; een personificatie van het water, de watersport en de rivieren waar we in Maasdriel mee omringd zijn, of het figuurlijke spook waar we bang voor zijn zoals overstromingen door klimaatverandering.

Voor deze ene keer eens niet als alle andere gootspoken hoog op de huizen. Laten we het recht in de ogen kijken. Het Waterspook kun je aanraken …  als ie gekozen wordt voor in het gemeentehuis van Maasdriel.’

Watervrees
Annette van Rest,  
Watervrees

Woonplaats:
Rijen
Materiaal:
Keramiek, steengoed gebakken dus vorst bestendig, verstevigd met beton.
Afmetingen:
Circa 180 (h) x 60 (b) x 60 (d) cm.

Meer informatie:

Wat ons allen bezighoudt zijn de veranderingen van het weer en de vraag hoe we ons aan kunnen passen in de toekomst. Door het gebruik van watertorens  raakten we opgewonden over de mogelijkheid tot stromend water. Nu krabben we ons achter de oren over de stijgende waterspiegel. De opwarming van de aarde brengt ons in een precaire situatie. Waar vluchten we heen en wat biedt ons een mogelijkheid. Wellicht zoeken we het hogerop en verdicht onze woonomgeving zodat er plaats blijft voor iedereen.

Werveling
Truus de Haan,  
Werveling

Woonplaats:
Hoevelaken
Materiaal:
103 cm hoog en 30cm breed, maar aan de achterkant loopt het ronder waardoor hij de 38cm haalt
Afmetingen:
Serpentijn

Betekenis: Het beeld is zo gehakt dat er gladde en ruwe rondingen rondom lopen.
Ook is er aan de voorkant een opening aan de bovenkant.

Motivatie: Als het geplaatst zou mogen worden, zou ik het na een jaar aan degene willen geven die een leuke motivatie brief of mail schrijft.
Origineel staat hij bij ons op een cortenstaal sokkel van 60 cm boven de grond.

2021_maasdriel_173_1_2101071235_68cc1fa6-a689-4cee-88ae-63f1730ea538
03. Energie
2021_maasdriel_165_1_2101071224_b0833479-7dc4-44c5-8218-711213f50e92
11. View to Tiel
2021_maasdriel_153_1_2101071213_f4c995af-da5d-4880-be02-715e253d770f
22. Wij Maasdriel
Beer
Beer
Dado la Vuelta 043_2
Dado La Vuelta
IMG_5189
De godin van de regen
Unknown
De Kiem
fullsizeoutput_b71
De Kist
Noachs Zuil
De zuil van Noach
Ümit Geerts_2
Een nieuwe dag
image003
Eindeloze dynamiek
Geleerlooid_jan 2022a
Geleerlooid
kunstindegemeente2
Goudkleurig paard balancerend op een rode bal
beeldK
Het Begin
Loes van Glabbeek van den Berk
Het dorp verdwijnt waar het water verschijnt
“ het verwrongen staal van oorlog wordt een bloem”
Het verwrongen staal van oorlog wordt een bloem
790669a7-7596-4d98-8118-0e2a8e7044f8
Jump
IMG-20210519-WA0002
Mare liberum
hand3
Meander Handen, Grip
HG foto3 ontwerp Anja van Schijndel
Ontsnapping
personificatie 1
Personificatie mannelijk en Personificatie vrouwelijk
Portret The fragile memory of hope 1
The Fragile Memory of Hope
Schermafbeelding 2023-03-13 om 08.57.41
Transmission
Schermafbeelding 2023-02-27 om 08.47.41
Wachter
Unknown
Waterspook
watervrees-5 (1)_2
Watervrees
Werveling
Werveling